كشاورزان جوان كاشان
هديه اي براي دانشجويان عزيز رشته كشاورزي(كاشان -- نراق) 
قالب وبلاگ

عنوان پروژه                   سال اخذ پروژه    

1384     بررسی و ارزیابی صفات مرتبط با عملکرد و روغن دانه کلزا                 

1384     زراعت و اصلاح سویا        

1384     قارچ كشها و آفت كشهاي گياهي   

1384     زراعت و اصلاح کلزا          

1384     طرح توجیهی زراعی و اقتصادی کشت خاکی خیار گلخانه ای و گوجه فرنگی       

1384     طرح توجیهی زراعی و اقتصادی کشت توت فرنگی به روش هیدروپونیک 

1384     واكسن هاي گياهي        

1384     كودهاي بيولو‍‍ژيك 

1384     تاثير تاريخ كاشت بهاره بر درصد روغن و كيفيت روغن  

1384     مبارزه بيولوژيك در علفهاي هرز      

1384     اصول و روشهای تولید و تکثیر بذور تجاری در غلات     

1384     بررسي اثرات تنش خشكي بر روي گياه آفتابگردان     

1384     اصلاح گياهان براي مقاومت به آفات 

1384     هورمونهاي گياهي و نقش آنها در كشت بافت          

1384     نقش عنصر كلسيم در مقاومت به تنش خشكي       

1384     اصلاح ژنتیکی گیاهان از طریق موتاسیون     

1384     بررسی اثرات تنش شوری بر روی گیاه پنبه  

1384     كاربرد كشت بافت گياهي در تكثير گياهان زينتي       

1384      استفاده از سيستمهاي ماهواره اي ( سنجش از دور ) در تعيين نياز آبي و كودي گياه 

1384     دبل هپلوئیدها و کاربرد آن در اصلاح نباتات    

1384     ايجاد و تغيير رنگ گل از طريق اصلاح ژنتيكي گياهان زراعي     

1384     اثرات تنش شوري بر روي گياه ذرت 

1384     مارکرهای مولکولی و کاربرد ن در اصلاح گیاهان         

1384     تولید سبزیجات به روش هیدروپونیک           

1384     مقاومت به سرما در غلات 

1384     اثرات تنش خشكي بر روي گياه گندم          

1384     تاثیر عنصر پتاسیم در مقاومت به تنش خشکی        

1384     مقاومت گياهان به آفات از طريق ژنهاي بازدارنده پروتئازي        

1384     تاثير تنش خشكي بر روي پنبه       

1384     تاثیر قارچ میکوریز در مقاومت به تنش خشکی          

1384     انتقال مجدد عناصر ( ازت و ماده خشک ) و نقش آن در مقاومت به تنش خشکی گیاه    

1384     اهميت صنعت گياهان دارويي در ايران          

1384     اثرات تراکم در گیاه ذرت    

1384     اصلاح گياهان براي مقاومت به پاتوژنها         

1384     بررسی اثرات تنش خشکی در ذرت

1384     اصلاح گياهان براي مقاومت به خشكي        

1384     ژل های جاذب الرطوبه و تاثیر آنها در دیمکاری

1384     تولید ، تکثیر و پرورش گل رز           

1384     تاثير تاريخ كاشت بهاره كلزا بر عملكرد و اجزاي عملكرد           

1384     اصلاح گياهان براي مقاومت به خشكي        

1384     مفايسه مراحل نموي ارقام كلزا در كاشت بهاره         

1384     اثرات تنش خشكي بر روي گياه كلزا

1384     پروتئينهاي ضد آفت ( CRY )         

1384     نقش عنصر روي در گياهان زراعي  

1384     روشهای تکثیر و کشت بافت گیاه زیتون       

1385     بررسی روند تغییرات شاخص های رشد گیاهان        

1385     طرحهای ژنتیکی و اهمیت آن در اصلاح ژنتیکی گیاهان           

1385     به نژادی جهت بهبود کیفیت مواد غذایی      

1385     اثر تراکم کاشت و تاریخ کاشت بر روی گیاه آفتابگردان  

1385     بررسی تاثیر آرایش کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ  

1385     کاربرد توام کودهای فسفر ، پتاس و گوگرد و تاثیر آن بر عملکرد کلزا        

1385     بررسی صفات مقاومت به خشکی در سیب زمینی زراعی      

1385     استفاده از پرتوهای پرانرژی برای ایجاد موتاسیون در گیاهان زراعی       

1385     کشت و اصلاح میخک       

1385     زراعت زعفران     

1385     اثرات میزان مصرف کودهای شیمیایی و زمان مصزف آنها بر روی گیاه پنبه           

1385     ایران و اهمیت پیوستن آن به upov 

1385     تکنیک الکتروفورز ( تعریف ، روشها ، تجهیزات و پروتکل ها )      

1385     بررسی عملکرد و اجزای آن در گیاه نخود زراعی         

1385     کاربرد ایزوزایمها در اصلاح گیاهان زراعی       

1385     کاربرد هورمون اکسین و جیبرلین در زراعت   

1385     تنظیم اسمزی و نقش آن در مقاومت به خشکی       

1385     بررسی روند رشد دانه و عوامل موثر بر آن    

1385    اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نباتات  (M - Z )  

1385     بررسی راهکارهای زراعی و فرآوری در افزایش کیفیت گندم نان

1385     بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در گیاهان زراعی       

1385     تنش سرما و مقاومت به آن از طریق اصلاح ژنتیکی گیاهان      

1385     اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نباتات (A -L )    

1385     قارچ آندوفایت و فوائد آن در گیاهان  

1385     تنوع ژنتیکی و اهمیت آن در اصلاح گیاهان    

1385     تفاوتهای اصلاح سنتی با مدرن و ارجحیت هریک بر دیگری در گیاهان مختلف      

1385     اثر تراکم و میزان مصرف کودهای شیمیایی برروی گیاه گندم     

1385     اثرات عناصر غذایی بر روی گیاه و حدمطلوب غلظت عناصر غذایی در خاک و گیاه  

1385     اثرات تراکم و زمان مصرفکود شیمیایی بر روی گیاه چغندر قند   

1385     کشت مخلوط و مزایای آن 

1385     اثر روشهای مختلف مصرف کودهای شیمیایی بر روی گیاه گندم           

1385     نقش تثبیت بیولوژیک ازت در کشاورزی پایدار

1385     بررسی تاثیر آرایش کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چغندر قند         

1385     بررسی عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در گلرنگ  

1385     اثرات تراکم و زمان مصرف کودهای شیمیایی در گیاه کلزا         

1385     اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر روی گیاه پنبه   

1385     تنش شوری و ایجاد ارقام مقاوم به شوری در گیاه گندم          

1385     تاثیر تاریخ کاشت و کودهای شیمیایی ( ازت ، فسفر و پتاسیم ) بر روی گیاه چغندر قند  

1385     اثرات تراکم و تاریخ کاشت بر روی گیاه جو     

1385     تنش شوری و ایجاد ارقام مقاوم به شوری در گیاه جو 

1386     کشت بافت گیاهان دارویی

1386     بیماریها و آفات کلزا و روشهای مبارزه با آن    

1386     اهمیت مطالعات سیتوژنتیکی در اصلاح گیاهان         

1386     ارزیابی تیمارهای مختلف در تولید گیاهان هاپلوئید    

1386     بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجزای گیاه بزرک     

1386     تاثیر ارقام مختلف زینتی میخک و حساسیت آن نسبت به تریپس میخک           

1386     اثرات تراکم و تاریخ کاشت بر روی گیاه جو     

1386     اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی خصوصیات کلزا     

1386     ناقلهای DNA و روشهای وارد کردن DNA نوترکیب به سلول میزبان     

1386     نقش دابل هپلوئیدها در نقشه یابی ژنتیکی

1386     قارچهای میکوریزا و اثر آنها بر روی گیاهان زراعی       

1386     مقاومت گندم به شته روسی گندم 

1386     کشت گیاه کنجد و بررسی وضعیت این گیاه در ایران   

1386     آنزیمها در مهندسی ژنتیک گیاهی 

1386     تحقیق و اهمیت آن در کشاورزی ( متدولوژی تحقیق )

1386     تولید گیاهان مقاوم به شوری با استفاده از روش انتخاب سلولی (  cell selection )    

1386     کشت گیاه بادام زمینی و مقایسه روغن آن با روغن سایر گیاهان         

1386     بررسی تاثیر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد افتابگردان    

1386     اثرات تناوب بر عملکرد گیاهان زراعی           

1386     مطالعه سیتوژنتیکی گیاه علف باغ 

1386     کشت بافت ارکیده           

1386     بررسی تاثیر تنش شوری بر گیاه یونجه       

1386     مبانی روشهای مولکولی و تولید گیاهان ترانسژنیک   

1386     کاربردهای بیوتکنولوژی در برنامه های اصلاحی جو     

1386     تکنولوژی کشت میکروسپور کلزا     

1386     مقایسه روشهای تجزیه پایداری در ژنوتیپهای گیاهی  

1386     بررسی تاثیر 6 کنه کش رایج بر روی رقم اسکار از گلایل یا میخک رقم صورتی     

1386     اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نباتات (M - Z ) جلد دوم    113      

1386     کاربردهای بیوتکنولوژی در برنامه های اصلاحی گندم  

1386     ژنتیک سرما و مقاومت به آن در گندم          

1386     فلاونوئیدها ونقش آنها در اصلاح ژنتیکی رنگ گل        

1386     تاثیر ارقام مختلف داوودی نسبت به شته های داوودی

1386     کاربرد عناصر ریزمغذی در عملکرد گیاهان زراعی        

1386     اصلاح نباتات به منظور ایجاد مقاومت به آفات و امراض 

1386     اثرات زمان کاشت و زمان مصرف کودهای شیمیایی بر روی گندم          

1386     بررسی اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اندازه غده سیب زمینی  

1386     مزایاو معایب دای آللها و نقش آن در ایجاد ارقام مختلف گندم   

1386     مطابقت سیتوژنتیکی در لیلیوم ( سوسن ) 

1386     بایدها و نبایدهای مهندسی ژنتیک 

1386     بررسی مقاومت به شوری با استفاده از روش کشت جنین     

1386     اثر متقابل ژنوتیپ با محیط و نقش آن در اصلاح صفات کمی     

1386     کاربرد ژنهای گزارشگر ( Reporter )   

1386     کاربرد نشانگرهای مولکولی در شناسایی ارقام        

1386  بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر مراحل فنولوژیک ذرت و عملکرد و اجزا عملکرد          

1386     اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نباتات (A -L ) ـ جلد دوم   

1386     یافتن مکانهای ژنی مربوط به صفت مقاومت به سرما در یک جمعیت اینبرد لاین نوترکیب گندم        

1386     مطالعه ژنتیکی و سیتوژنتیکی یونجه های یکساله    

1386     نقشه یابی ژنتیکی با استفاده از مارکرهای مولکولی 

1386     بررسی تاثیر تیمارهای ابیاری و کاربرد کود ازت بر خصوصیات کیفی گندم

1386     اهمیت و نقش تنظیم کننده های رشد گیاهی در گیاهان        

1386     بررسی توانایی سن گندم Eurogastar integrips  در تطبیق مراحل زیستی خود با فنولوژی گیاه میزبان

1386 QTL Mapping 

1386     تاثير تنش شوري بر گياه يونجه      

1386     راهکارهای بیوتکنولوژی در برنامه های اصلاح برنج      

1386     مهندسي ژنتيك و كاربرد آن در ايجاد مقاومت گياهان به شوري 

1386     نعناع ( بوتانیک ، ژنتیک ، ارقام ، خصوصیات کیفی ، کمی و زراعی آن ) 

1386     کشت بافت خرما 

1386     تکنولوژی کشت بساک در کلزا       

1386     بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ        

1386     تاثیر تراکم و آرایش کاشت در خصوصیات کیفی و فنی پنبه      

1386     کشت بافت رز    

1386     اثرات تاریخ و زمان مصرف کودهای شیمیایی بر روی افتابگردان  

1386     کشت بافت زیتون

1386     اثر مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم ، عمق کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و مدت بهره وری از زعفران

1386  بررسي ‍‍ژنتيكي مكانهاي كنترل كننده مقاومت به زنگ گندم  ( انتخاب در نیمسال دوم )  

1387     بررسی عملکرد و اجزای آن در گیاه نخود زراعی  (تمدید مجدد موضوع و انتخاب در نیمسال دوم )    

1387     بررسی تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقان گندم  

1387     بررسی تاثیر تنش خشکی بر ارقام جو لخت 

1387 بررسی تاثیر علف کشهای پیش کاشتی و پس رویشی برروی کنترل علفهای هرز ذرت   

1387     بررسی نقش تغذیه ای جو لخت در خوراک دام و مقایسه آن با ذرت      

1387     بررسی نحوه جذب ازت در گیاهان مختلف و متدهای جذب آنها 

1387     بررسی تاثیر آرایش کاشت و تاریخ کاشت بر گیاه سویا           

1387     تعیین مناسبترین زمان و میزان آب آبیاری بر روی ارقام مهدوی و سپاهان

1387     بررسی نقش قندهای ازاد در مقاومت به خشکی      

1387     نحوه اندازه گیری درصد روغن و اسیدهای چرب در دانه های روغنی        

1387 تهیه کلکسیون بافتهای گیاهی ( برش ـ رنگ آمیزی ـ فیکساسیون ـ عکسبرداری )  ـــــ پروژه عملی

1387  مقایسه پوشش سبز و دوام ارقام مختلف چمن های فضای سبز موجود در بازار فضای سبز ـ پروژه عملی 

1387    بررسی اثر میزان و نوع شوری آب در جوانه زنی بذور ارقام مختلف جو  ـپروژه عملی   

1387     روشهای بررسی باکتری های بذرزا 

1387     تکنیکهای کنترل عوامل محیطی ازدیاد نباتات

1387     اصلاح گیاهان زراعی برای شاخص برداشت بالا         

1387     بررسی خص.صیات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گندم          

1387     اصلاح گیاهان با استفاده از موتاسیون         

1387     پایداری عملکرد   

1387     اصلاح گیاهان زراعی برای کارایی فتوسنتز   

1387     اصلاح برای پاکوتاهی       

1387     کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات  

1387     چگونگی خفتگی بذر و روشهای شکستن آن

1387 نحوه پرورش خیارهای گلخانه ای ــ  مشروط بر یک دوره عملی کارورزی در گلخانه به همراه فیلم و عکس مستند

1387     زیست شناسی دانه گرده 

1387     تکثیر و ریز ازدیادی گیاهان زینتی و سود اقتصادی آنها 

1387     اصلاحج ژنتيكي گندم جهت مقاومت و تحمل در برابر تنش هاي غيرزنده 

1387     اصلاح ژنتيكي گياهان براي مقاومت به تنش هاي غيرزنده ( خشكي ، شوري ، سرما و... )           

1387     كاربرد اصلاح نباتات در مقاومت به تنش هاي زيستي ( آفات و بيماريها ) 

1387     بررسي اثر نانوسيد در ضد عفوني بذور صيفي جات در محيطهاي الوده به بيماري هاي قارچي       

1387     اصلاح نباتات به منظور ایجاد مقاومت به آفات و امراض 

1387     بررسی وضعیت تولید گندم در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون ( چالشها و دستاوردها )          

1387     تاثیر عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم بر روی خواص کیفی و کمی سیب زمینی  

1387     کاربرد فیزیک هسته ای در اصلاح ژنتیکی گیاهان       

1387     کاربرد ژنوم هسته ای گیاهان در سیستماتیک مولکولی گیاهان           

1387     آنزیمها در مهندسی ژنتیک گیاهی 

1387     زراعت پنبه در کاشان       

1387     تاثیر میکروالمانها بر روی خواص کمی و کیفی سیب زمینی     

1387     نحوه کشت و تولید گل مریم با تاکید بر فیزیولوژی آن   

1387     کشت بافت در اصلاح نباتات           

1388     خشکسالی ، نشانه ها و روشهای مقابله با آن        

1388     به نژادی و تولید بذر در گیاهان زینتی          

1388     دستگاهها و ابزار هواشناسی        

1388     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد شنبلیله 

1388     اثر آرایش کاشت بر عملکرد و درصد روغن آفتابگردان   

1388     اثر سطوح آبیاری بر خواص کمی و کیفی چغندر قند    

1388     اثر محلول پاشی اوره بر افزایش کیفیت گندم

1388     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد زعفران   

1388     اثر نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز

1388     تعیین بهترین شاخصهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی  

1388     بررسی روند تکامل ژنومی گندم     

1388     تاثیر تراکم و اندازه روزنه های برگ پرچم در مقاومت به خشکی

1388     تاثیر تنش حرارت بر قابلیت زیست دانه گرده 

1388     بررسی عوامل خودناسازگاری در تیره سولاناسه       

1388     کشت و تولید زنبق با تاکید بر فیزیولوژی آن  

1388     روشهای اصلاح گیاهان خودگشن   

1388     کشت و پرورش گلایول با تاکید بر فیزیولوژی این گل پیازی        

1388     منابع ژنتیکی گیاهان و حفاظت و کاربرد آنها 

1388     مکانیسم تنظیم باروری در گیاهان  

1388     اصول ژنتیکی هتروزیس و اصلاح گیاهان به منظور بهره برداری از آن       

1388     اصول ژنتیکی و کاربرد گزینش در گیاهان خودگشن     

1388     اصلاح موتاسیونی و پلی پلوئیدی در گیاهان 

1388     تکنیکهای تشخیص اختلالاط تغذیه ای در گیاهان        

1388     معرفی گیاه کاساوا و نحوه کشت آن

 

[ یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 1:16 ] [ مهندس احسان تولايي ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

كشاورزي در نهج‌البلاغه

خطبه ي 154:
آگاه باش هر عملي رويشي دارد ، و هر روينده اي از آب بي نياز نيست و آب‌ها نيز گوناگون مي باشند. پس هر درختي كه آبياري اش به اندازه و نيكو باشد شاخ و برگش نيكو و ميوه‌اش شيرين است و آنچه آبياري اش پاكيزه نباشد درختش عيب دار و ميوه اش تلخ است.

حكمت 214:
درخت نرم ساقه پرشاخه است.
و درود خدا بر او فرمود :
كسي كه درخت شخصيت او نرم و بي عيب باشد
شاخ و برگش فراوان است .
از لحاظ علمي هم همينطور است كه درخت ( نرم ساقه ) پر شاخه تر است و اشاره به زيست گياهي دارد.


من احسان تولايي مدتي بود به اين فكر بودم كه يه سايت سرگرم كننده مفيد با اطلاعات علمي نسبتا تازه واسه اطلاع رساني بچه هاي گروه كشاورزي درست كنم که هم باعث افزایش بار علمی وهم باعث سرکرمی و شادی شما باشه و امید وارم بتونم به هدفم که رضایت شماست برسم!

راستی اگر مایل به ارائه مطلب هستید با کمال میل آنها را با نام خودتان درج خواهم کرد!به شما دوستان پیشنهاد میکنم برای اطلاع از آخرین و جدید ترین مطالب وبلاگ ...عضو خبرنامه... شوید و مطمئن باشید ایمیل تبلیغاتی برایتان نخواهیم فرستاد!

این وبلاگ در تاریخ دوشنبه ششم شهریور 1385 تاسیس شد
امکانات وب

Powered by WebGozar

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل